Nosturipalvelut turvallisesti Päijät-Hämeen alueella

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Tarvitsetko nosturia teollisuuden projektiin? CHT Nosturipalvelut Oy tarjoaa käyttöösi teollisuusnosturit sekä muut nostoapuvälineet. Palvelemme sinua joustavasti koko Päijät-Hämeen alueella.

Tältä sivulta voit myös lukea tarkempaa tietoa nostolaitteista sekä hyödyntää ammattilaisen vinkit nosturin hankkimiseen.

Teollisuusnosturit: siltanosturit, ketjunostimet

 • huolto ja korjaus

 • tarkastus

 • modernisaatio

 • siirrot

 • myynti ja asennus

 • vikapalvelu

 • varaosat

 • radio-ohjauslaitteet

 • törmäyksenestolaitteet

 • moottorikäytöt

 • nosturivaa'at ja näytöt

 • alipainetarraimet

 • magneetit/puomit

Nostoapuvälineet

 • tarkastukset

 • myynti

Sähkömekaaninen kunnossapito ja asennukset

Nosturitietoutta

Usein käy niin, että aiemmin hankittu nostolaite ei enää sovellu kaikilta osin nykyisiin tuotantotapoihin, olosuhteisiin ja/tai käyttöasteeseen. Tällöin voimme yhdessä miettiä ratkaisuja näihin tarpeisiin.


Nostureihin asennettavat moottorikäytöt tuovat mukavuutta kuorman käsittelyyn ja säästävät siirtokoneistoja ja jarruja huomattavasti (myös vanhemmat nosturit).

Radio-ohjaukset helpottavat käyttöä ja tekevät työstä turvallisempaa ja mielekkäämpää, koska käyttäjän ei tarvitse olla aivan taakan välittömässä läheisyydessä.

Master/slave-toimintainen radio puolestaan antaa mahdollisuuden nostureiden yhteisajoon, jolloin samaan työhön tarvitaan näiltä osin vain yksi henkilö.

Nosturi tulee myös varustaa ylikuorman noston ehkäisevällä laitteella, ylikuormasuojalla, mikäli sellainen vaara on olemassa.


Erilaisten taakkojen käsittelyä helpottavat myös niihin suunnitellut nostoapuvälineet, puomit, magneettilaitteistot, alipainetarraimet ja kääntölaitteet.

Nostolaitteiden ja työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta on annettu Valtioneuvoston asetus (403/2008):

TEOLLISUUDEN NOSTUREITA KOSKEVAT

Käyttöönottotarkastus

 • Käyttöönottotarkastus on tehtävä ennen työvälineen ensimmäistä tai turvallisuuden kannalta merkittävän muutoksen, tai uuteen paikkaan asentamisen, jälkeistä käyttöönottoa, tai jos laite otetaan uudelleen käyttöön sen oltua pitkään käyttämättömänä.
 • Nostolaitteelle on lisäksi tarvittaessa tehtävä rakenteiden lujuuden ja vakavuuden varmistamiseksi koekuormitus.

Määräaikaistarkastus
 • Määräaikaistarkastus on tehtävä vuoden välein ensimmäisen käyttöönottotarkastuksen jälkeen tai, jollei työvälineelle ole tehtävä käyttöönottotarkastusta, vuoden välein siitä ajankohdasta, kun työnantaja on ottanut työvälineen käyttöön.
 • Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan työvälineen toimintakunto tarkastamalla erityisesti, ettei työvälineen tai materiaalien ikääntymisestä, väsymisestä, kulumisesta, korroosiosta tai vaurioitumisesta aiheudu vaaraa. Tarvittaessa on käytettävä ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä.
 • Nostolaitteelle on tarkastuksen yhteydessä tehtävä tarpeellinen koeajo yhden vuoden välein ja siihen liittyvä koekäyttö suurimmalla sallitulla kuormalla neljän vuoden välein.

Perusteellinen määräaikaistarkastus
 • Edellä 34 §:ssä tarkoitetun määräaikaistarkastuksen lisäksi nostolaitteelle on tehtävä perusteellinen määräaikaistarkastus lähestyttäessä valmistajan määrittämiä nostolaitteen suunnittelurajoja, tai elleivät nämä ole tiedossa, viimeistään 10 vuoden kuluessa ensimmäisestä käyttöönotosta.

NOSTOAPUVÄLINEITÄ KOSKEVAT

 • Työvälineen toimintakunnon varmistaminen
 • Työväline on pidettävä säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla turvallisena sen käyttöiän ajan. Vikaantumisesta, vaurioitumisesta tai kulumisesta aiheutuva vaara tai haitta tulee poistaa.
 • Ohjausjärjestelmän ja turvalaitteiden tulee toimia virheettömästi. Jos työvälineellä on huoltokirja, se on pidettävä ajan tasalla.
 • Työvälineen oikea asennus ja turvallinen toimintakunto tulee selvittää erityisesti ennen käyttöönottoa tai turvallisuuteen vaikuttavan muutoksen jälkeen.
 • Työnantajan on jatkuvasti seurattava työvälineen toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla.
 • Työvälineen toimintakunnon varmistamiseksi tehtävän tarkastuksen ja testauksen saa tehdä vain työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa.